Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"

Кафедра Систем автоматизованого проектування


ЗАТВЕРДЖЕНО

Декан ФЕЛ

____________(Л.Д.Писаренко)

"___"___________ 1997 р.

УЧБОВА ПРОГРАМА

з курсу


"Проектування компютерних мереж і систем

Спеціальності "Системп автоматизованого проектування"

Київ 1997

Методичні вказівки

Метою курсу є вивчення базових понять мережевих інформаційних технологій та сервісів і їх використання для створення і управління мережевими інформаціними ресурсами.

Дисципліна "Менеджмент мережевих інформаційних ресурсів (Мережеві інформаційні технології і сервіси)" викладається

у 9-тому семестрі в обсязі 108 годин, у т.ч. 36 годин лекцій і 36 годин лабораторних занять, а також самостійна робота.

Дисципліна спрямована на вироблення у студентів практичних навиків використання сучасних мережевих інформаційних технологій і сервісів для вирішення інформаційних потреб організацій. Вказані мережеві інформаційні технології розглядаються як невід'ємний компонент технологій Інтернет/інтранет.

В результаті вивчення дисципліни студент зобовязаний:

ЗНАТИ - принципи побудови компютерних мереж

ПРИДБАТИ - теоретичні знання та практичні навики в області розробки корпоративних і кампусних компютерних мереж

ОПАНУВАТИ - сучасні технології розробки компютерних мереж на базі технолоії Інтернет/інтранет.

Мережеві інформаційні технології і сервіси

Вступ

Розвиток компютерних мереж і Інтернет.

Технології Інтернет/інтранет.

Частина 1

1. Основи компютерних мереж. Технології локальних і глобальних компютерних мереж (ЛОМ и ГОМ)

1.1. Общие положения.

Модель Взаимодействия Открытых Систем (ВОС) и сетевые сервисы

Уровневая модель корпоративной (кампусовой) компьютерной сети

Физические среды (коаксиальный кабель, UTP, STP, оптический кабель, радиоканалы)

Система стандартизации в области систем передачи данных и компьютерных информационных сетей

Структурные компоненты компьютерных сетей (повторители, мосты, маршрутизаторы, хабы, концентраторы, коммутаторы, модемы)

2.2. Стандарты, протоколы и интерфейсы уровня данных

Шина со случайным доступом (ШСД) Ethernet, IEEE802.3

Кольцо с маркерным доступом (КМД) Token Ring IBM, IEEE802.4

FDDI/CDDI (Fiber Optic/Copper Data Distributed Interface)

Протоколы уровня данных синхронных сетей SDLC, HDLC, LAPB

Сети передачи данных с пакетной коммутацией X.25 и Frame Relay

Сети с асинхронным режимом передачи АТМ (Asynchronous Transfer Mode)

Частина 2

2. Технологія і засоби побудови інтегрованих компютерних мереж. Управління компютерними мережами.

3.1. Протоколы сетевого уровня. Классификация.

IP (Internet Protocol)

Протоколы OSI

Протоколы передачи IP-пакетов по последовательным интерфейсам PPP (Point-to-Point Protocol) и SLIP (Serial Line Internet Protocol)

Novell IPX

AppleTalk

3.2. Протоколы маршрутизации

Виды маршрутизации (динамическая и статическая, векторная и статистическая)

RIP (Routing Information Protocol)

OSPF (One Shortest Path First)

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

BGP (Border Gateway Protocol)

CLNS (ConnectionLess Network Service)

Мосты - технология обьединения сетей на канальном уровне (на уровне данных)

Transparent Bridging

Source- Route Bridging

Тема 3

Технологіяпобудови ТСР/ІР мереж

3.4. Построение Internet или TCP/IP сетей

Структура. Аппаратные и программные компоненты и функции

Сетевые функции UNIX

DNS (Domain Name Service)

BIND

3.4.5.Программные средства интеграции и управления TCP/IP сетями

Структура. Аппаратные и программные компоненты и функции

Сетевые функции UNIX

DNS (Domain Name Service)

BIND

3.4.5.Программные средства интеграции и управления TCP/IP сетями

 1. Безопасность компьютерных сетей и систем

Архитектурные вопросы построения безопасных сетей и защищенных сервисов

Принципы построения безопасных сетей на основе модели ВОС

Безопасность сетей TCP/IP

Безопасность системы UNIX

Архитектурные вопросы построения безопасных сетей и защищенных сервисов

Принципы построения безопасных сетей на основе модели ВОС

Безопасность сетей TCP/IP

Безопасность системы UNIX

3.6. Управление компьютерными сетями

SNMP (Simple Network Management Protocol)


Заключення

Сучасний стан та перспективи розвитку компютерних мереж і мережевих інформаційних технологій і сервісів.


Лабораторний практикум

Метою практиму є отримання студентами досвіду практичної розробки мережевих інформаційних ресурсів на основі використання технологій World Wide Web і HTML

Курсовий проект

Метою курсового проекту є закріплення студентами практичних навиків, отриманих в теоретичному курсі та на лабораторному практикумі. Студент має розробити архітектуру, структуру корпоративної або кампусної мережі, включаючи вибір обладнання для її побудови.

Курсовий проект є важливим компонентом в створенні контрибутивного процесу навчання в сучасному мережевому інформаціному середовищі.

Іншим важливим компонентом виконання курсової роботи є коперативна робота групи студентів в процесі розробки тематичного проекту - проект виконується групою студентів з 2-4 чоловік. Таки чином студенти можуть набути досвід групової роботи в умовах виконання спільного проекту.

Література
Програму склав

доцент, к.т.н. Демченко Ю.В.

Зав. Каф. САПР

проф., д.т.н. Петренко А.І.

Рецензент

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"

Кафедра Систем автоматизованого проектування


ЗАТВЕРДЖЕНО

Декан ФЕЛ

____________(Л.Д.Писаренко)

"___"___________ 1997 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу


"Проектування компютерних мереж і систем"

Спеціальності "Системп автоматизованого проектування"
Київ 1997

Робоча програма розроблена на базі учбової програми з курсу "Проектування компютерних мереж і систем"


Робоча програма розроблена доцентом, к.т.н. Демченко Ю.В.29 травня 1997 року Зав. каф. САПР

______________Петренко А.І.


Ухвалена Радою ФЕЛ

"_____"___________ 1997 р. Глова Ради ФЕЛ

_______________Писаренко Л.Д.

Нормативні дані:
Форма навчання денна
Курс V
Семестр 9
Лекцій 36
Лабораторних занять 36
Самостійна робота 36
Курсовий проект
Всього годин

1. Задачі і мета предмету

 1. Метою курсу є
 2. Задачі вивчення предмету

Внаслідок вивчення предмету студенти повинні


 1. Перелік необхідних предметів попередньої підготовки

2. Зміст курсу

2.1. Лекції

Частина 1

1. Основи компютерних мереж. Технології локальних і глобальних компютерних мереж (ЛОМ и ГОМ)

2. Основы компьютерных сетей. Технологии локальных и глобальных вычислительных сетей (ЛВС и ГВС).
2.1. Общие положения.

2.1.1. Модель Взаимодействия Открытых Систем (ВОС) и сетевые сервисы

2.1.2. Уровневая модель корпоративной (кампусовой) компьютерной сети

2.1.3. Физические среды (коаксиальный кабель, UTP, STP, оптический кабель, радиоканалы)

2.1.4. Система стандартизации в области систем передачи данных и компьютерных информационных сетей

2.1.5. Структурные компоненты компьютерных сетей (повторители, мосты, маршрутизаторы, хабы, концентраторы, коммутаторы, модемы)

2.1.1. Модель Взаимодействия Открытых Систем (ВОС) и сетевые сервисы
2.1.2. Уровневая модель корпоративной (кампусовой) компьютерной сети
2.1.3. Физические среды (коаксиальный кабель, UTP, STP, оптический кабель, радиоканалы)
2.1.4. Система стандартизации в области систем передачи данных и компьютерных информационных сетей
2.1.5. Структурные компоненты компьютерных сетей (повторители, мосты, маршрутизаторы, хабы, концентраторы, коммутаторы, модемы)
2.2.1. Шина со случайным доступом (ШСД) Ethernet, IEEE802.3
2.2.2. Кольцо с маркерным доступом (КМД) Token Ring IBM, IEEE802.4
2.2.3. FDDI/CDDI (Fiber Optic/Copper Data Distributed Interface)
2.2.4. Протоколы уровня данных синхронных сетей SDLC, HDLC, LAPB
2.2.5. Сети передачи данных с пакетной коммутацией X.25 и Frame Relay
2.2.6. Сети с асинхронным режимом передачи АТМ (Asynchronous Transfer Mode)
2.2.7. Цифровые сети с интегрированными сервисами ISDN (Integrated Services Data Network)
2.2.8. Последовательные интерфейсы передачи данных RS-232/422/530

2.3. Лабораторні і практичні заняття

 1. Ethernet installation and simple networks configuration (LANtastic, Windows for Workgroups, UNIX TCP/IP, PC NFS, TCP/IP Terminals, X-Terminals)
 2. Modems/Dial-up configuration
 3. LAN architecture design
 4. Media choice - Caox, UTP, STP, FOLL, Wireless (Microwave, Spread Spectrum)


Частина 2

2. Технологія і засоби побудови інтегрованих компютерних мереж. Управління компютерними мережами.
3.1.1. IP (Internet Protocol)
3.1.2. Протоколы OSI
3.1.3. Протоколы передачи IP-пакетов по последовательным интерфейсам PPP (Point-to-Point Protocol) и SLIP (Serial Line Internet Protocol)
3.1.4. Novell IPX
3.1.5. DecNet
3.1.6. AppleTalk
3.1.7. IBM SNA (Systems Network Architecture)
3.2. Протоколы маршрутизации

3.2.1. Виды маршрутизации (динамическая и статическая, векторная и статистическая)

3.2.2. RIP (Routing Information Protocol)

3.2.3. OSPF (One Shortest Path First)

3.2.4. IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

3.2.5. EGRP (Exterior Gateway Routing Protocol)

3.2.6. BGP (Border Gateway Protocol)

3.2.7. CLNS (ConnectionLess Network Service)

3.2.1. Виды маршрутизации (динамическая и статическая, векторная и статистическая)
3.2.2. RIP (Routing Information Protocol)
3.2.3. OSPF (One Shortest Path First)
3.2.4. IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
3.2.5. EGRP (Exterior Gateway Routing Protocol)
3.2.6. BGP (Border Gateway Protocol)
3.2.7. CLNS (ConnectionLess Network Service)
3.3. Мосты - технология обьединения сетей на канальном уровне (на уровне данных)
3.3.1. Transparent Bridging
3.3.2. Source- Route Bridging

Частина 3

Технологія побудови ТСР/ІР - мереж. Технології Інтернет/інтранет

3.4. Построение Internet или TCP/IP сетей
3.4.1. Структура. Аппаратные и программные компоненты и функции
3.4.2. Сетевые функции UNIX
3.4.3. DNS (Domain Name Service)
3.4.4. BIND
3.4.5.Программные средства интеграции и управления TCP/IP сетями
3.5. Безопасность компьютерных сетей и систем
3.5.1. Архитектурные вопросы построения безопасных сетей и защищенных сервисов
3.5.2. Принципы построения безопасных сетей на основе модели ВОС
3.5.3. Безопасность сетей TCP/IP
3.5.4. Безопасность системы UNIX
3.6. Управление компьютерными сетями

3.6.1. SNMP (Simple Network Management Protocol)

3.7. Лабораторные и практические занятия

 1. LAN architecture design and configuration (Novell NetWare, TCP/IP Network)
 2. UNIX Basics

Конфигурация POPMAIL, NSCA, k9q, uupc (Version 6.1x)

2.3. Курсовий проект

Виконується згідно методичних вказівок до виконання курсових робіт і проектів за курсів "Проектування компютерних мереж і систем" і "Менеджмент мережевих інформаційних ресурсів (Мережеві інформаційні технології і сервіси)"

 1. Контроль знань студентів

Контроль з дисципліни проводиться в двох формах: поточний та семестровий.

До оцінок поточного характеру входять бали за відповідь під час аудиторної роботи, за виконання завдання самостійної роботи студентів та за індивідуальні роботи.

Семестровий контроль проводиться у формі письмового тестування.

 1. Учбово методичні матеріали з курсу

Методичні вказівки і приклади виконання курсових проектів розміщені на кафедральному учбовому сервері http://cad.ntu-kpi.kiev.ua

Обов'язкова література

 1. Эд Крол. Все об Интернет. - Киев: BHV-Киев, 1994.
 2. Д.Р.Левин, К.Бароди. Секреты Internet. - Киев: Диалектика, 1996.
 3. П.Д.Перри. Секреты World Wide Web. - Киев: Диалектика, 1996.
 4. М.Нольден. Знакомьтесь WWW. - Киев: BHV-Киев, 1996.

Додаткова література

 1. E.Tittel, J.M.Stewart/ Intranet Bible. - IDG Books Worldwide Inc., 1997.


Програму склав

доцент, к.т.н. Демченко Ю.В.

29.05.97